PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-70

PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-70