PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-59

PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-59