PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-31

PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-31