PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-3

PHS Varsity Baseball 2017-04-29 vs Cedar Ridge-3